ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΕ1: Διαχείριση Έργου-Συντονισμός (Υπεύθυνος Φορέας: ΕΛΚΕΘΕ)

Συντονισμός και διαχείριση του έργου. Σε συνεργασία με τους συμμετέχοντες θα εξασφαλίζεται η έγκαιρη και ολοκληρωμένη εκτέλεση των προγραμματισμένων εργασιών, καθώς και η ομαλή ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των ΠΕ. 

Στο πλαίσιο του ΠΕ1, θα πραγματοποιηθούν τέσσερις (4) συναντήσεις μεταξύ των εταίρων του έργου: εναρκτήρια συνάντηση (Μάιος 2020), δύο ενδιάμεσες (Απρίλιος 2021 και 2022), και η τελική συνάντηση (Μάρτιος 2023). Επιπρόσθετες συναντήσεις ή/και τηλεδιασκέψεις θα οργανώνονται όταν και εφόσον κριθεί απαραίτητο.