ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΕ2: Συλλογή/επεξεργασία υφιστάμενης πληροφορίας (Υπεύθυνος φορέας: ΑΠΘ)

Για την επίτευξη των στόχων του έργου είναι απαραίτητη η συγκέντρωση και αποδελτιοποίηση όλης της υφιστάμενης γνώσης για τα είδη που θα μελετηθούν, και αυτός είναι ο στόχος του ΠΕ2. Τα στοιχεία που θα συλλεχθούν θα τροφοδοτήσουν με πληροφορίες τα ΠΕ3 και ΠΕ4 που περιγράφονται πιο κάτω και θα χρησιμοποιηθούν επίσης στο ΠΕ6.

Δράση ΠΕ 2.1 Συλλογή πληροφορίας σχετικής με αλιεία και κατανομή από ερωτηματολόγια σε αλιείς (Υπεύθυνος φορέας: WWF)

Οι αλιείς, λόγω της δραστηριότητας τους, μπορούν να αποτελέσουν σημαντική πηγή πληροφορίας σχετικά με την παρουσία (κατανομή) και αφθονία των ξενικών ειδών, τόσο αυτών που πραγματεύεται η παρούσα πρόταση, όσο και άλλων. Επιπλέον, είναι οι άμεσοι αποδέκτες κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων που απορρέουν από μεταβολές στο περιβάλλον και τα ιχθυαποθέματα. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, θα συλλεχθούν στοιχεία παρουσίας, κατανομής, αφθονίας και κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων από τα ξενικά είδη, με έμφαση στα τέσσερα είδη ενδιαφέροντος της πρότασης, μέσω ερωτηματολογίων που θα απευθύνονται κυρίως σε επαγγελματίες, αλλά και ερασιτέχνες αλιείς.

Παραδοτέο 2.1: Βάση δεδομένων πληροφορίας από ερωτηματολόγια