ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΕ4: Εξάπλωση ειδών στόχων: Μοντέλα ενδιαιτήματος των ειδών στόχων και χαρτογράφηση των πιθανών περιοχών κατανομής και εκτίμηση ευπάθειας και κινδύνου από την εξάπλωση των ειδών ·(Υπεύθυνος φορέας: ΕΛΚΕΘΕ)

Δράση ΠΕ 4.1 Μοντέλα ενδιαιτήματος για τα είδη στόχους (Υπεύθυνος φορέας ΕΛΚΕΘΕ)

Η κατανομή των ειδών στόχων στις Ελληνικές θάλασσες είναι ουσιαστικά άγνωστη, πολύ δε περισσότερο άγνωστα είναι τα επιμέρους στοιχεία του βασικού ενδιαιτήματος των εισβολικών αυτών ειδών. Στο πλαίσιο αυτού του ΠΕ, θα χρησιμοποιηθούν διαφορετικές πηγές πληροφορίας [ερωτηματολόγια (ΠΕ2), έρευνες πεδίου και τις υδρακουστικές έρευνες (ΠΕ3)], σε συνδυασμό με την ανάπτυξη κατάλληλων (ανάλογα με τα διαθέσιμα δεδομένα) μοντέλων ενδιαιτήματος, ώστε να προσδιοριστούν οι πιθανές περιοχές εξάπλωσης των ειδών στόχων στις Ελληνικές θάλασσες.

Παραδοτέο 4.1: Πίνακες και γραφήματα με τα τελικά μοντέλα ενδιαιτήματος ανά είδος στόχο

Δράση ΠΕ 4.2 Χαρτογράφηση με βάση τα μοντέλα ενδιαιτήματος (Υπεύθυνος φορέας: ΕΛΚΕΘΕ)

Το γεγονός ότι τα μοντέλα ενδιαιτήματος της Δράσης ΠΕ4.1 θα στηρίζονται σε περιβαλλοντικά δεδομένα που λειτουργούν ως ανεξάρτητες μεταβλητές της παρουσίας / απουσίας των ειδών στόχων, παρέχει την δυνατότητα πρόβλεψης των περιοχών υψηλής πιθανότητας παρουσίας σε ευρύτερη χωρική κλίμακα, με βάση τη διαθεσιμότητα περιβαλλοντικών δεδομένων. Έτσι θα γίνουν χάρτες κατανομής αυτών των περιοχών που δύνανται να παρουσιάσουν μεγαλύτερη πιθανότητα παρουσίας και μεγαλύτερη χρονική σταθερότητα ως περιοχές εξάπλωσης και να προσδιοριστούν ορισμένες περιοχές ως ιδιαίτερης σημασίας ή ως περιοχές προτεραιότητας σε σχέση με τη διαχείριση των πληθυσμών αυτών των ειδών.

Παραδοτέο ΠΕ 4.2: Χάρτες με τις περιοχές υψηλής πιθανότητας παρουσίας των ειδών στόχων σε GIS συμβατή μορφή

Δράση ΠΕ 4.3 Αλληλεπιδράσεις με άλλα εμπορικά είδη (Υπεύθυνος φορέας: ΕΛΚΕΘΕ)

Με βάση τα αποτελέσματα της Δράσης ΠΕ4.2, και στο πλαίσιο της αποτίμησης των επιπτώσεων της εξάπλωσης των ειδών αυτών στο οικοσύστημα, θα εκτιμηθεί η επικάλυψη των περιοχών με μεγάλη πιθανότητα κατανομής του Etrumeus golanii με τις αντίστοιχες περιοχές κατανομής των κύριων πελαγικών εμπορικών ειδών, δηλαδή πεδία νεαρών ατόμων και αναπαραγωγικά πεδία του γαύρου και της σαρδέλας στις Ελληνικές θάλασσες, με βάση υφιστάμενες δημοσιεύσεις ή δεδομένα άλλων παρελθόντων και τρεχόντων προγραμμάτων/έργων των φορέων υλοποίησης του έργου.

Παραδοτέο ΠΕ 4.3: Χάρτες επικάλυψης των περιοχών υψηλής πιθανότητας παρουσίας του Etrumeus golanii με τα βασικά ενδιαιτήματα του γαύρου και της σαρδέλας στις Ελληνικές θάλασσες (σε GIS συμβατή μορφή)

Δράση ΠΕ 4.4 Εκτίμηση ευπάθειας και κινδύνου από την εξάπλωση των ειδών (Υπεύθυνος φορέας: ΑΠΘ)

Σκοπός της δράσης είναι να εκτιμήσει την ευπάθεια άλλων ειδών, του οικοσυστήματος και της αλιείας από την αύξηση της αφθονίας και την περαιτέρω εξάπλωση των υπό μελέτη ειδών και να αξιολογήσει πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με αυτήν. Στην ανάλυση θα ληφθούν υπόψη η πολυπλοκότητα των μεσογειακών θαλάσσιων οικοσυστημάτων, η κακή τους κατάσταση ως αποτέλεσμα της πολυετούς υπερεκμετάλλευσης και η ποικιλότητα του στόλου και των αλιευτικών εργαλείων. Παράλληλα όμως θα εντοπιστούν τυχόν οικονομικά οφέλη που μπορεί να προκύψουν από την εκμετάλλευσή τους σε τοπικό επίπεδο. 

Παραδοτέο 4.4: Πίνακες (μήτρες) εκτίμησης ευπάθειας και κινδύνου από την εξάπλωση των ειδών