ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕ3: Μελέτη της βιολογίας (Υπεύθυνος φορέας: ΕΛΚΕΘΕ)

Για πολλά από τα είδη στόχους οι γνώσεις μας είναι ελλιπείς. Η γνώση της βιολογίας των ειδών αυτών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτίμηση διαειδικών σχέσεων και τυχόν επιπτώσεων στο οικοσύστημα των Ελληνικών θαλασσών.

Δράση ΠΕ 3.1 Μελέτη της βιολογίας (Υπεύθυνος φορέας: ΕΛΚΕΘΕ)

Για τη μελέτη της βιολογίας των τεσσάρων ειδών, θα ληφθούν δείγματα σε εποχική βάση, τόσο από το Αιγαίο, όσο και το Ιόνιο. Η ανάλυση των δειγμάτων αυτών έχει στόχο την απόκτηση γνώσης σχετικά με τα επί μέρους βιολογικά χαρακτηριστικά των τεσσάρων ειδών. Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η σύνθεση της βιολογικής πληροφορίας που θα προκύψει από τις δειγματοληψίες και με την ήδη διαθέσιμη βιολογική πληροφορία.

Παραδοτέο 3.1: Στοιχεία βιολογίας των τεσσάρων ειδών στις Ελληνικές θάλασσες: νέα δεδομένα και συγκρίσεις με ήδη υπάρχουσες πληροφορίες

Δράση ΠΕ 3.2 Επιστημονική έρευνα με υδρακουστικά για τη χωροθέτηση της κατανομής του πελαγικού είδους Etrumeus golanii (Υπεύθυνος φορέας: ΕΛΚΕΘΕ) 

Η κατανομή των πεδίων εξάπλωσης του είδους Etrumeus golanii στις Ελληνικές θάλασσες είναι ελάχιστα μελετημένη. Καθώς πρόκειται για πελαγικό είδος που σχηματίζει κοπάδια και μεγάλες συγκεντρώσεις με χωρική αυτοσυσχέτιση, η μελέτη της κατανομής του απαιτεί δειγματοληψίες με υδρακουστικά. Για το σκοπό αυτό θα πραγματοποιηθεί δειγματοληψία εφάπαξ με το ερευνητικό σκάφος (ΕΣ) του ΕΛΚΕΘΕ «ΦΙΛΙΑ». Ο στόχος είναι η χαρτογράφηση περιοχών που είναι γνωστό ότι κατανέμεται το είδος Etrumeus golanii με βάση αλιευτικά δεδομένα. Οι ακουστικές έρευνες θα συνεισφέρουν στη χαρτογράφηση της κατανομής του, στον προσδιορισμό αλιευτικών πεδίων, στην εκτίμηση των αποθεμάτων του, στην αποτίμηση της συμπεριφοράς του είδους σε σχέση με μετακινήσεις και σχηματισμό κοπαδιών και ταυτόχρονα θα συνεισφέρει με τα απαραίτητα δεδομένα για την ανάπτυξη μοντέλων ενδιαιτήματος στο πλαίσιο του ΠΕ4.

Παραδοτέο 3.2: Χάρτες κατανομής και εκτίμηση βιομάζας του Etrumeus golanii στην περιοχή μελέτης