ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συντονίστρια προγράμματος, Παρασκευή Καραχλέ pkarachle@hcmr.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας, Μιχάλης Μαργαρίτης m.margaritis@wwf.gr