ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕ5: Έλεγχος της εξάπλωσης μέσω της εμπορικής αξιοποίησης (Υπεύθυνος φορέας: ΕΛΚΕΘΕ.)

Δράση ΠΕ 5.1 Δυνατότητες εξαλίευσης (Υπεύθυνος φορέας: ΑΠΘ) 

Με βάση τις πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν από τα υπόλοιπα ΠΕ, θα διερευνηθούν διαχειριστικά μέτρα ανά αλιευτικό εργαλείο/είδος (επιλεκτικότητα εργαλείων, χάρτες κατανομής της αλιευτικής προσπάθειας για συγκεκριμένα παράκτια εργαλεία για να προσδιοριστούν τα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της εξάπλωσης, υιοθέτηση ερασιτεχνικών εργαλείων με κίνητρο). Επίσης, θα εξεταστεί η επίδραση που θα έχουν ανάλογες ανθωπογενείς ενέργειες στους οργανισμούς και το οικοσύστημα. Τέλος, θα διερευνηθούν οι μέθοδοι που έχουν αναπτυχθεί σε άλλες περιοχές για την αντιμετώπιση εισβολικών ειδών, σε συνεργασία με ενώσεις επαγγελματιών και ερασιτεχνών ψαράδων.

Παραδοτέο ΠΕ 5.1: Προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης για τα συγκεκριμένα είδη και γενικότερες προτάσεις

Δράση ΠΕ 5.2 Ποιότητα και διατροφική αξία (Υπεύθυνος φορέας: ΕΛΚΕΘΕ)

Προκειμένου να γίνει δυνατή η εμπορική αξιοποίηση οποιουδήποτε τύπου θα πρέπει να είναι γνωστή η διατροφική αξία της σάρκας των υπό εξέταση ειδών. Με βάση την εποχική διαθεσιμότητα των τεσσάρων υπό μελέτη ειδών θα μετρηθούν και υπολογιστούν οι σωματομετρικοί δείκτες και η τεχνική ποιότητά τους (δείκτης ευρωστίας, ποσοστό εδώδιμου, φιλέτου κ.λπ.). Θα γίνουν αναλύσεις της σύστασης του φιλέτου και της ποιότητας των λιπών (προφίλ λιπαρών οξέων, τάξεις λιπιδίων) και βάσει αυτών θα γίνει προσδιορισμός της διατροφικής αξίας τους, ώστε να διευκολυνθεί η πιθανή εμπορική αξιοποίησή τους.

Παραδοτέο ΠΕ 5.2: Τεχνική ποιότητα, και διατροφική αξία (ολική σύσταση και προφίλ λιπαρών οξέων, δείκτες ποιότητας λίπους) των τεσσάρων ειδών (και των προϊόντων τους). 

Δράση ΠΕ 5.3 Εμπορική αξιοποίηση – Μεταποίηση (Υπεύθυνος Φορέας: ΕΛΚΕΘΕ)

Στη δράση αυτή θα διερευνηθεί η δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης των τεσσάρων ειδών. Αρχικά θα γίνει οικονομοτεχνική προσέγγιση, ώστε να μελετηθούν οι δυνατότητες υλοποίησης, αλλά και οι κοινωνικοοικονομικές προοπτικές της εμπορευματοποίησης των εν λόγω ειδών. Τα δεδομένα που θα προκύψουν από την υλοποίηση του παρόντος έργου θα συνυπολογιστούν, με σκοπό να εκτιμηθεί η βιωσιμότητα των προτεινόμενων προϊόντων.

Επιπλέον, θα διεξαχθεί πιλοτική δράση για να διερευνηθούν οι προοπτικές όσον αφορά τη δυνατότητα φιλετοποίησης ή άλλου είδους μεταποίησης των τεσσάρων ειδών. Η πιλοτική δράση, η οποία θα διεξαχθεί σε λειτουργούσα εγκατάσταση εταιρίας μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων.

Παραδοτέο ΠΕ 5.3: Οικονομοτεχνική μελέτη εμπορικής αξιοποίησης