ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΕ6: Διάχυση αποτελεσμάτων και ευαισθητοποίηση του κοινού (Υπεύθυνος Φορέας: WWF)

Αυτό το ΠΕ περιλαμβάνει ένα εύρος δράσεων για την επικοινωνία του έργου και των αποτελεσμάτων του στο ευρύτερο κοινό, τους εμπλεκόμενους φορείς (αλιείς, διοικητικές υπηρεσίες, κ.λπ.) και ακαδημαϊκές/ερευνητικές ομάδες. 

Ο στόχος που τίθεται είναι η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και όλων των εμπλεκομένων φορέων που σχετίζονται με τα ξενικά είδη και τις επιπτώσεις που αυτά επιφέρουν, ενώ στόχο αποτελεί και η προώθηση της κατανάλωσής τους προκειμένου να μετριαστεί το πρόβλημα που ενδεχόμενα προκαλείται στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Απώτερος στόχος είναι τα ξενικά είδη που πράγματι παρουσιάζουν διατροφικό ενδιαφέρον να εισέλθουν στα πιάτα των καταναλωτών, δημιουργώντας κίνητρα στους αλιείς ώστε να τα στοχεύουν, συμβάλλοντας μεταξύ άλλων και στον έλεγχο του πληθυσμού τους.